ผลของ mangiferin ต่อการป้องกันรังสี

หนูถีบจักรที่ได้รับสาร mangiferin จากมะม่วง ความเข้มข้น 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 17.5, 25, 50, 75 และ 100 มก./กก. ก่อนได้รับรังสีแกมม่า 10 Gy จะช่วยป้องกันการเกิดอาการเจ็บป่วยและตายเนื่องจากรังสีได้ ที่ความเข้มข้น 2 มก./กก. จะให้ผลในการป้องกันสูงที่สุด และจะลดลงเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น และสารความเข้มข้น 2 มก./กก. จะเท่ากับ 1/200 ของความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตาย 50% คือ 400 มก./กก.

Phytomedicine 2005;12:209-15