ผลของชาหญ้าฝรั่นต่อความสุขของสตรีวัยทอง

การศึกษาในสตรีวัยทอง จำนวน 72 ราย ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ดื่มชาหญ้าฝรั่น (เตรียมโดยแช่ถุงชาที่ประกอบด้วยเกสรหญ้าฝรั่น 30 มก. ในน้ำร้อน 300 มล. เป็นเวลา 10-15 นาที) พร้อมกับน้ำตาลกรวด (white rock candy) เพื่อให้ความหวาน วันละ 1 ถ้วย เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมที่ดื่มน้ำอุ่นพร้อมกับน้ำตาลกรวด ประเมินผลการศึกษาด้วยแบบวัดความสุข (The Oxford Happiness Questionnaire) ก่อนและหลังการศึกษา พบว่ากลุ่มที่ดื่มชาหญ้าฝรั่นมีระดับคะแนนของความสุขเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการศึกษา (จาก 42.93±8.54 เป็น 61.58±8.24) ขณะที่ในกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่าง จะเห็นว่าชาหญ้าฝรั่นมีผลเพิ่มความสุขในสตรีวัยทองได้ ซึ่งอาจใช้ในการเสริมการรักษาอาการซึมเศร้าของสตรีวัยทอง แต่แนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษาก่อนใช้

BMC Complement Med Ther. 2023;23:176. doi: 10.1186/s12906-023-04014-8.