การศึกษาประสิทธิภาพของการทำ microneedling technique ด้วยน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันงาในบรรเทาอาการเหงือกอักเสบและการสะสมคราบพลัค

การศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิภาพของการทำ microneedling technique (เทคนิคการใช้เข็มขนาดเล็กกระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณเหงือก) ด้วยน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันงาในบรรเทาอาการเหงือกอักเสบและการสะสมคราบพลัค ทำการศึกษาในอาสาสมัครที่มีภาวะเหงือกอักเสบ จำนวน 24 คน แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย microneedling technique โดยใช้ dermapen และน้ำมันมะพร้าว กลุ่มที่ 2 ได้รับการรักษาด้วย microneedling technique และน้ำมันงา และกลุ่มที่ 3 ได้รับการรักษาด้วย microneedling technique เพียงอย่างเดียว มีระยะเวลานานการศึกษา 4 สัปดาห์ ประเมินผลการรักษาด้วยดัชนีสภาพเหงือก (modified average gingival index) และดัชนีการเกิดคราบพลัคในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 ของการศึกษา ผลพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันงาร่วมกับ microneedling technique มีค่าดัชนีสภาพเหงือกลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อกับก่อนการรักษา ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย microneedling เพียงอย่างเดียวไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีการเกิดคราบพลัคลดลงในอาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่มแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ microneedling technique ร่วมกับน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันงามีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดัชนีสภาพเหงือกและลดการเกิดคราบพลัคได้

Clin Exp Dent Res. 2022;8:1249-58.