ฤทธิ์ยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 เข้าสู่เซลล์ของสารสำคัญจากกัญชง

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรค COVID-19 ด้วยเทคนิค mass spectrometry เพื่อวิเคราะห์การเลือกจับ (affinity selection) กับ SARS-CoV-2 spike protein ของสารต่าง ๆ ที่นำมาทดสอบ และ virus neutralization assays พบว่าสาร cannabigerolic acid และ cannabidiolic acid ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม cannabinoid acids ที่แยกได้จากสารสกัดกัญชง สามารถป้องกันการติดเชื้อ pseudovirus ซึ่งแสดง SARS-CoV-2 spike protein เมื่อทำการทดสอบกับเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของมนุษย์ (human epithelial cells) รวมทั้งสามารถป้องกันการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิตได้ นอกจากนี้ สาร cannabigerolic acid และ cannabidiolic acid ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 alpha สายพันธุ์ B.1.1.7 และ SARS-CoV-2 beta พันธุ์ B.1.351 ด้วย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนายาต้านไวรัสได้

J Nat Prod. 2022;85:176-84. doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c00946.