ฤทธิ์บรรเทาปวดและลดการอักเสบของสาร batatasin III จากเอื้องแซะ

สาร batatasin III เป็นสารในกลุ่ม stilbenoids พบได้ในพืชสกุล Dendrobium และในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้นำสาร batatasin III ที่แยกได้จากส่วนทั้งต้น (whole plant) ของเอื้องแซะ (Dendrobium scabrilingue Lindl.) มาทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวดและลดการอักเสบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย formalin และ lipopolysaccharide (LPS) ซึ่งพบว่าสาร batatasin III ขนาด 50 มก./กก. มีประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดและลดการอักเสบได้เทียบเท่ากับยามาตรฐาน indomethacin ขนาด 10 มก./กก. การทดสอบเพิ่มเติมกับเซลล์มาโครฟาจชนิด RAW 264.7 (RAW 264.7 macrophages) และเซลล์ไมโครเกลีย BV2 (BV-2 microglial cells) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย LPS พบว่า สาร batatasin III ทำให้ระดับสารก่อการอักเสบภายในเซลล์ ได้แก่ nitric oxide, tumour necrosis factor-α, และ interleukin 6 ลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และการทดสอบอาการข้างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system; CNS) ในหนูเม้าส์ด้วย Rotarod test และ LABORAS automated home-cage behavioral analysis พบว่าให้ผลไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับน้ำกระสายยา (กลุ่มควบคุม) และไม่พบความผิดปกติใด ๆ ในระบบประสาทส่วนกลาง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร batatasin III จากเอื้องแซะมีฤทธิ์บรรเทาปวดและลดการอักเสบโดยไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติในระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายาบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบได้

J Nat Prod. 2022;85:1816-25. doi: 10.1021/acs.jnatprod.2c00376.