ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสาร moroidin จากเมล็ดหงอนไก่

สาร moroidin เป็นสารในกลุ่ม cyclopeptides ซึ่งแยกได้จากเมล็ดหงอนไก่ (Celosia cristata) การทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งด้วยวิธี MTT assay โดยใช้เซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้แก่ A549 (เซลล์มะเร็งปอด), H1299 (เซลล์มะเร็งปอด), U87 (เซลล์มะเร็งสมอง), U251 (เซลล์มะเร็งสมอง), HCT116 (เซลล์มะเร็งลำไส้), และ MCF-7 (เซลล์มะเร็งเต้านม) พบว่า สาร moroidin มีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 3.2, 8.3, 9.6, 5.2, 9.9, และ >10 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ โดยจะเห็นว่าสาร moroidin สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งชนิด A549 ได้ดีที่สุด การศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่า สาร moroidin รบกวนการเกิดกระบวนการ microtubule polymerization และทำให้ระดับ β-tubulin protein ของเซลล์ลดลง แต่ประสิทธิภาพยังน้อยกว่ายามาตรฐาน colchicine นอกจากนี้ สาร moroidin ยังยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่ระยะ G2/M รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis และในขนาดที่ไม่ทำให้เกิดการตายของเซลล์ (sublethal concentration) ยังมีผลยับยั้งกระบวนการ migration และ invasion ของเซลล์ A549 ด้วย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร moroidin จากเมล็ดหงอนไก่ อาจมีประสิทธิภาพในการต้านเซลล์มะเร็ง

J Nat Prod. 2022;85:1918-27. doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c01215.