ฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่จากสารสำคัญในรากสนทะเล

การศึกษาทางเคมีเพื่อแยกองค์ประกอบที่เป็นสารสำคัญในรากสนทะเล (Casuarina equisetifolia) พบว่ามีสารในกลุ่ม cyclic diarylheptanoids จำนวน 10 ชนิด เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยใช้ไวรัสสายพันธุ์ influenza A/WSN/33 (H1N1) พบว่า สาร (-)-(M)-11-Oxo-3,12R,17-trihydroxy-9-ene-[7,0]-metacyclophane มีฤทธิ์ต้านไวรัสได้ดี โดยมีค่าความเข้มเข้นที่สามารถยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 8.64 ไมโครโมลาร์ และการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ Madin-Darby canine kidney (MDCK) พบว่ามีค่าความเข้มข้นที่ทำให้เซลล์ตายครึ่งหนึ่ง (cytotoxic concentration; CC50) มากกว่า 100 ไมโครโมลาร์ อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่ายาต้านไวรัสมาตรฐาน ribavirin ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 2.22 ไมโครโมลาร์

J Nat Prod. 2022;85:2142-8. doi:10.1021/acs.jnatprod.2c00335.