ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเซลล์สลายกระดูกจากสารสำคัญในเหง้าของโกฐเขมา

การศึกษาทางเคมีเพื่อแยกองค์ประกอบที่เป็นสารสำคัญในเหง้าของโกฐเขมา (Atractylodes lancea) พบว่ามีสารในกลุ่ม sesquiterpenoids จำนวน 22 ชนิด และสารในกลุ่ม polyacetylenes จำนวน 11 ชนิด เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์สลายกระดูกในโมเดล Receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand (RANKL)-induced bone-marrow-derived macrophages (BMMs) cell พบว่ามีสารสารในกลุ่ม polyacetylenes จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ สาร 4E,6E,12E)-tetradecatriene-8,10-diyne-1,3-diyl diacetate และสาร atractylodinol มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างเซลล์ osteoclast ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดการสลายกระดูกจากการเหนี่ยวนำด้วย RANKL ได้ดี โดยมีค่าความเข้มเข้นที่สามารถยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 1.3 และ 0.64 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ และมีประสิทธิภาพดีกว่ายามาตรฐาน alendronate sodium ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคกระดูกพรุน

J Nat Prod. 2022;85:866-77. doi:10.1021/acs.jnatprod.1c00997.