ผลของการบริโภคน้ำมันเมล็ดเทียนดำในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับ

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสองทาง และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (randomized double-blind, placebo-controlled trial) ในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับ (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD) จำนวน 44 ราย โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 22 ราย กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำมันเมล็ดเทียนดำขนาด 1,000 มก./วัน กลุมที่ 2 ได้รับน้ำมันพาราฟิน (ยาหลอก) ทำการศึกษานาน 8 สัปดาห์ จากนั้นจึงประเมินผลโดยการวัดระดับ adiponectin และ leptin ในเลือด รวมทั้งวัดค่าความดันโลหิต (systolic และ diastolic blood pressure) เปรียบเทียบผลที่ได้กับค่าเริ่มต้นก่อนทำการทดลอง พบว่า การได้รับน้ำมันเมล็ดเทียนดำในขนาดที่ทำการทดลอง ไม่มีผลต่อระดับ adiponectin, leptin, systolic และ diastolic blood pressure โดยผลที่ได้ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ทำให้สามาถสรุปได้ว่า การบริโภคน้ำมันเมล็ดเทียนดำขนาด 1,000 มก./วัน นาน 8 สัปดาห์ ไม่มีผลต่อ adiponectin และ leptin หรือความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับ

Complement Ther Clin Pract. 2022;48:101598. doi: 10.1016/j.ctcp.2022.101598.