การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดของเทียนดำและยา Alvogyl

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized double-blind controlled clinical trial) ในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกเบ้าฟันอักเสบ (alveolar osteitis , dry socket) หลังการถอนฟัน จำนวน 60 ราย อายุระหว่าง 18-70 ปี โดยสุ่มแยกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับการทำแผล (placement of the dressing) ด้วยสารทดสอบดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้รับยา Alvogyl (ไม่ระบุขนาด), กลุ่มที่ 2 ได้รับส่วนผสมของผงและน้ำมันเมล็ดเทียนดำ (ไม่ระบุขนาด), และกลุ่มที่ 3 ได้รับ normal saline (กลุ่มควบคุม) ทำการวัดระดับความปวด (pain scores) ที่เวลา 5 นาที, 30 นาที, 60 นาที, 2 วัน, 4 วัน, และ 7 วัน หลังการทำแผล จากนั้นจึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดและการหายของแผลระหว่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยวิเคราะห์ผลด้วย Spearman's correlation test, independent t -test, ANOVA, และ post hoc test จากผลการทดลองพบว่า ส่วนผสมของผงและน้ำมันเมล็ดเทียนดำสามารถบรรเทาปวดและช่วยให้แผลหายได้ดีกว่ายา Alvogyl อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า เมล็ดเทียนดำมีประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดและช่วยรักษาแผลจากภาวะกระดูกเบ้าฟันอักเสบหลังการถอนฟันได้ดีกว่ายา Alvogyl

Int J Clin Pract. 2022;2022:7756226. doi: 10.1155/2022/7756226.