ผลของสารสกัดใบหม่อนขาว (Morus alba leaf extract) ต่อกระบวนการเผาผลาญ ตัวชี้วัดการอักเสบ และภาวะเครียดออกซิเดชั่นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสองทาง และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) อายุ 35-70 ปี จำนวน 60 คน โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับแคปซูลสารสกัดใบหม่อน (ไม่ระบุชนิดตัวทำละลาย) ขนาด 300 มก. วันละ 2 ครั้ง และกลุ่มที่ 2 ได้รับแคปซูลยาหลอก ทำการวิเคราะห์ค่าเอนไซม์ตับ (liver enzymes), ตัวชี้วัดการอักเสบ (biomarkers of inflammation), ภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress), ผลต่ออินซูลิน (insulin metabolism), และค่าไขมัน (lipid profiles) ของผู้ป่วยที่เวลา 0 (ก่อนเริ่มการทดลอง), 6, และ 12 สัปดาห์ (สิ้นสุดการทดลอง) พบว่า สารสกัดใบหม่อนทำให้ระดับอินซูลินและ malondialdehyde ลดลง และทำให้ความเข้มข้นของ HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แต่ไม่มีผลต่อตัวชี้วัดในกระบวนการเผาผลาญอื่น ๆ (metabolic profiles) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การรับประทานสารสกัดใบหม่อนขนาด 300 มก. วันละ 2 ครั้งเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถช่วยเพิ่มระดับ HDL-cholesterol รวมทั้งช่วยลดระดับของอินซูลิน และ malondialdehyde ได้ แต่ไม่มีผลต่อค่าเอนไซม์ตับหรือตัวชี้วัดในกระบวนการเผาผลาญอื่น ๆ

Clin Nutr ESPEN. 2022;49;68-73.