ฤทธิ์ของดอกกุหลาบ (Rosa hugonis Hemsl.) ต่อการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทในหลอดทดลอง

การทดสอบวิเคราะห์แยกสารจากดอกกุหลาบสายพันธุ์ Rosa hugonis Hemsl. ที่สกัดด้วย 70% เอทานอล ด้วยเทคนิค high performance liquid chromatography/photo-diode array (HPLC-PDA) พบสาร acylated flavonoid glycosides ได้แก่ hugonisflavonoid A - E และสารประกอบฟีนอลิกที่ทราบชนิดแล้วจำนวน 40 ชนิด ทำการวิเคราะห์โครงสร้างของสาร hugonisflavonoid A - E ด้วยการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโคปีและวิธีทางเคมี และทำการทดสอบฤทธิ์ป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาท PC12 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเสียหายด้วย 6-hydroxydopamine (6-OHDA) พบว่าสารเคมีจำนวน 17 ชนิดมีฤทธิ์ต่อการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทที่ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ สาร hugonisflavonoid E สามารถลดการเกิดอนุมูลอิสระ และเพิ่มการแสดงออกของ mRNA ของ superoxide dismutase 1 และ catalase นอกจากนี้ hugonisflavonoid E ยังมีฤทธิ์กระตุ้น phosphorylated proteins ได้แก่ PDK1, Akt และ GSk-3β จากผลการทดสอบครั้งนี้ ดอกกุหลาบ R. hugonis Hemsl. อาจเป็นแหล่งของสารที่มีฤทธิ์ต่อการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาท

Phytochemistry. 2023;208:113589. doi: 10.1016/j.phytochem.2023.