ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าของต้นตาเหินต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในหลอดทดลอง

การทดสอบฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าของต้นตาเหิน (Hedychium spicatum) ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในหลอดทดลอง ทำการวิเคราะห์สารเคมีจากน้ำมันหอมระเหยด้วยเทคนิค one-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS) และ two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry (GCxGC-TOFMS) พบสาร 193 ชนิด จากการวิเคราะห์ด้วย GCxGC-TOFMS พบองค์ประกอบทางเคมีหลัก ได้แก่ β-pinene (10.94%), eucalyptol (6.45%), sabinene (5.48%) และ trans-isolimonene (5.00%) และการวิเคราะห์ด้วย GCxGC-TOFMS สามารถแยกสารได้มากกว่า GC-TOFMS ถึง 2.5 เท่า ทำการทดสอบฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าของต้นตาเหินเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC-3), เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HCT-116) และเซลล์มะเร็งปอด (A-549) และเซลล์ปกติที่ไม่เป็นมะเร็ง (3T3-L1) ในหลอดทดลอง พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าของต้นตาเหินแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC-3) สูงกว่าเซลล์ปกติ (3T3-L1) น้ำมันหอมระเหยจากเหง้าของต้นตาเหินมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างโคโลนีของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC-3) ทำให้เกิดการตายของเซลล์และหยุดวงจรชีวิตในระยะ G2/M และระยะ S ของเซลล์ โดยกระตุ้นการตายของเซลล์ผ่านกลไกการสะสมของอนุมูลอิสระภายในเซลล์ กระตุ้นการสูญเสียความต่างศักดิ์ที่เยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย (mitochondria depolarization) และเพิ่มระดับ caspase-3, 8 และ 9 นอกจากนี้ยังส่งผลลดระดับของโปรตีน Bcl-2 และ Bcl-xL และเพิ่มระดับของโปรตีน Bax และ Bak ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์

Heliyon. 2023;9(3):e13807. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e13807.