ผลของการรับประทานผงสตรอว์เบอร์รีแห้งต่อผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และมีคอเลสเตอรอลสูง

การศึกษาแบบสุ่มปกปิดทั้ง 2 ฝ่ายและข้ามกลุ่ม (randomized, placebo-controlled, double-blinded crossover trial) ในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน จำนวน 40 คน ทั้งเพศชายและหญิง อายุเฉลี่ย 50±1.0 ปี ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 29.4±0.2 กก./ตรม. คอเลสเตอรอลชนิด LDL เฉลี่ย 140±3 มก./ดล. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับผงสตรอว์เบอร์รีซึ่งผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze-dried strawberry powder) กลุ่มที่ 2 ได้รับผงสตรอว์เบอร์รีแห้งขนาดต่ำ 13 ก./วัน กลุ่มที่ 3 ได้รับผงสตรอว์เบอร์รีแห้งขนาดสูง 40 ก./วัน นาน 4 สัปดาห์ จากนั้นทำการเปลี่ยนกลุ่ม โดยมีช่วงพัก 2 สัปดาห์ หลังการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับผงสตรอว์เบอร์รีแห้งขนาดต่ำ มีระดับของคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในเลือดลดลง 4.9% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับผงสตรอว์เบอร์รีแห้งขนาดสูง และระดับคอเลสเตอรอลรวมลดลง 2.8% และ 2.4% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับผงสตรอว์เบอร์รีแห้งขนาดสูง แต่ไม่มีผลต่อไขมันชนิดอื่นๆ, ความดันเลือดและตัวชี้วัดการทำงานของหลอดเลือด ได้แก่ ดัชนีการเพิ่มสูงขึ้นของคลื่นความดันเลือดแดง (augmentation index), ความเร็วของคลื่นความดันเลือดแดง (pulse wave velocity) และตัวชี้วัดการอักเสบ (high-sensitivity C-reactive protein, interleukin-6, tumor necrosis factor-α) ในเลือด จากการศึกษาสรุปได้ว่าการรับประทานผงสตรอว์เบอร์รีแห้งขนาดต่ำ 13 ก./วัน (เทียบเท่าสตรอว์เบอร์รีสด 1 มื้ออาหาร) มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วนได้

J Am Coll Nutr. 2023;42(2):148-58. doi: 10.1080/07315724.2021.2014369