ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยจากกระต่ายจันทร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากกระต่ายจันทร์ (Centipeda minima) พบว่าสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ trans-chrysanthenyl acetate (20.23%), aromadendrene (11.47%), thymol (5.69%) และ β-caryophyllene (5.26%) เมื่อนำน้ำมันหอมระเหยและสาร thymol และ carvacrol ที่พบในน้ำมันหอมระเหยมาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยวิธี micro broth dilution ผลพบว่าสามารถต้านเชื้อ S. aureus ได้ โดยค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (minimum inhibitory concentration; MIC) ของน้ำมันหอมระเหย, thymol และ carvacol เท่ากับ 0.625, 0.156 และ 0.156 มก./มล. ตามลำดับ และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (minimum bactericidal concentration; MBC) เท่ากับ 2.5, 0.313 และ 0.313 มก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตและการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อ S. aureus สำหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหย, thymol และ carvacol ความเข้มข้น 1-20 มก./มล. ด้วยวิธี DPPH และ Hydroxyl radical scavenging พบว่าสามารถต้านอนุมูลอิสระในการทดสอบทั้ง 2 วิธี ซึ่งฤทธิ์แปรผันตามความเข้มข้น โดยน้ำมันหอมระเหยจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสาร thymol และ carvacol

Molecules. 2023;28,824.