ฤทธิ์ของผลชมพู่น้ำดอกไม้ต่อการลดไขมันในระดับเซลล์

การทดสอบแยกสารและวิเคราะห์สารอนุพันธ์ alkylphenol จากผลชมพู่น้ำดอกไม้ (Syzygium jambos) พบสารกลุ่ม cardanols (1 - 3; compound 1 เป็นสารชนิดใหม่) และกลุ่ม alkylresorcinols (4 - 6) การทดสอบฤทธิ์ของสารดังกล่าวต่อการลดไขมันในระดับเซลล์ พบว่าสาร cardanols 1 และ 2 (ความเข้มข้น 10 - 40 ไมโครโมลาร์) มีฤทธิ์ยับยั้งการสะสมของไขมันและลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์ HepG2 ที่มีการเพิ่มกรดไขมัน oleic (oleic acid-overloaded HepG2 cells) ผ่านการกระตุ้นการส่งสัญญาณวิถี AMPK/PPARα นอกจากนี้ยังทดสอบการกระจายตัวของสาร cardanols ในหนูเม้าส์ พบว่า compound 2 สามารถตรวจพบได้ในเลือด อุจจาระ และเซลล์ไขมันของหนูเม้าส์ หลังจากให้สาร (80 มก./กก.นน.ตัว) ทางปาก และจากการเตรียมสารสกัดมาตรฐานผลชมพู่น้ำดอกไม้ที่มีสาร alkylphenol ในปริมาณสูง พบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2 ชนิด ได้แก่ compounds 1 และ 2 (95.9 และ 198.6 มคก./มก. ตามลำดับ) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสาร cardanols จากผลชมพู่น้ำดอกไม้อาจมีศักยภาพในการควบคุมระดับไขมันในเลือด

Food Chem. 2022;396:133668. doi: 10.1016/j.foodchem.2022.133668.