ฤทธิ์ลดความกังวลและต้านอาการซึมเศร้าของสารสกัดจากดอกสะเดา

การศึกษาฤทธิ์ลดความกังวลและต้านอาการซึมเศร้าของสารสกัดน้ำจากดอกสะเดาในหนูแรท โดยป้อนสารสกัด ขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก. เป็นเวลา 30 นาที ก่อนถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียด ด้วยการจำกัดการเคลื่อนไหวของหนู เป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อวัน ทำการทดลองติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา diazepam ขนาด 2 มก./กก. (ตัวควบคุมบวกของการทดสอบฤทธิ์ลดความกังวล), กลุ่มที่ได้รับยา fluoxetine HCl ขนาด 5 มก./กก. (ตัวควบคุมบวกของการทดสอบฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้า), และกลุ่มควบคุม โดยทดสอบด้วยวิธี elevated plus maze, forced swimming test และ open field test พบว่าสารสกัดจากดอกสะเดา มีฤทธิ์ลดความกังวลได้เช่นเดียวกับยา diazepam และต้านอาการซึมเศร้าได้เช่นเดียวกับยา fluoxetine HCl เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของหนู แต่มีผลเพิ่มระดับของ dopamine และ serotonin ในสมอง และลดระดับของ cortisol ในเลือดของหนูได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด พบว่าสารสกัดขนาด 250-4,000 มก./กก. ไม่ทำให้หนูตาย และไม่มีผลต่อตับ แต่สารสกัดที่ขนาด 4,000 มก./กก. มีผลทำให้หนูสงบ และมีการเคลื่อนไหวที่ช้ากว่าปกติ สรุปว่าสารสกัดจากดอกสะเดามีฤทธิ์ลดความกังวลและต้านอาการซึมเศร้าของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีความเครียดสะสมได้

Heliyon. 2022;8,e08881. doi:10.1016/j.heliyon.2022.e08881.