ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร proanthocyanidins จากเมล็ดองุ่น

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร proanthocyanidins ซึ่งสกัดได้จากเมล็ดองุ่น (grape seed proanthocyanidins; GSPE) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษต่อสมองด้วยสาร bisphenol A (BPA) โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (control group), กลุ่มที่ 2 ได้รับ BPA ขนาด 50 มก./นน.ตัว 1 กก./วัน เพียงอย่างเดียว, กลุ่มที่ 3 ได้รับ GSPE ขนาด 200 มก./นน.ตัว 1 กก./วัน ร่วมกับ BPA และกลุ่มที่ 4 ได้รับ GSPE เพียงอย่างเดียว ทำการศึกษานาน 70 วัน พบว่า BPA ทำให้ระดับ malondialdehyde และ nitric oxide สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และทำให้ระดับ glutathione, total thiols, glutathione peroxidase, superoxide dismutase, และ glutathione-S-transferase ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ BPA ทำให้ระดับของ dopamine และ serotonin ในสมองเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Na/K-ATPase และ total ATPase ในสมอง นอกจากนี้ BPA ยังกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ก่อให้เกิดการอักเสบ ได้แก่ tumor necrosis factor-α, cyclooxygenase-2, tumor suppressor และ pro-oxidant p53 protein ซึ่งการได้รับ GSPE สามารถทำให้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลดลง แสดงให้เห็นว่า สาร proanthocyanidins จากเมล็ดองุ่นสามารถยับยั้งความเป็นพิษต่อสมองของสาร BPA ได้ โดยคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์อาจเกี่ยวข้องกับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

Environ Sci Pollut Res Int. 2022;29(6):9257-9268.