ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของสารสำคัญจากฮอปส์

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของสารสำคัญจากฮอปส์ (Humulus lupulus L.) จำนวน 9 ชนิด (ประกอบด้วยสารกลุ่ม prenylated flavonoids จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ isoxanthohumol, 6-prenylnaringenin, xanthohumol, 8-prenylnaringenin และสารกลุ่ม prenylated phloroglucinols จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ lupulone, humulone, humulinone, tetrahydroisohumulone, isohumulone) พบว่ามีสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ได้ดีกว่ายามาตรฐาน acarbose จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ isoxanthohumol, 6-prenylnaringenin, xanthohumol, 8-prenylnaringenin และ lupulone โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 40 ± 1.0, 45 ± 2.2, 47 ± 1.2, 50 ± 2.3, และ 50± 1.9 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ ในขณะที่ยามาตรฐาน acarbose มีค่า IC50 เท่ากับ 58 ± 3.7 ไมโครโมลาร์ ซึ่งจะเห็นว่าสาร isoxanthohumol ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด และการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญทั้ง 2 กลุ่มพบว่า สาร isoxanthohumol แสดงฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase แบบ noncompetitive inhibitor ในขณะที่ สาร lupulone แสดงฤทธิ์ยับยั้งแบบ uncompetitive inhibitor จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารสำคัญจากฮอปส์อาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดจากภาวะเบาหวานได้

Food Chem. 2022;370:130979.