ยาสีฟันว่านหางจระเข้ลดการเกิดคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในช่องปาก

การศึกษาแบบ single-center, single-blind, randomized, two-period crossover study ถึงประสิทธิภาพของยาสีฟันว่านหางจระเข้ต่อการเกิดคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในช่องปาก ทำการศึกษาในอาสาสมัครที่มีภาวะเหงือกอักเสบ จำนวน 20 ราย (เพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน) อายุ 24.5±4 ปี แบ่งให้อาสาสมัครใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ (ไม่ระบุความเข้มข้นและวิธีการเตรียมสารสกัด) หรือยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ติดต่อกัน 30 วัน และมีระยะพัก 14 วัน ก่อนสลับให้ใช้ยาสีฟันอีกชนิดที่เหลือ ประเมินผลโดยบันทึกดัชนีการเกิดคราบจุรินทรีย์ (plaque index: PI) และดัชนีการเกิดเหงือกอักเสบ (gingival index: GI) เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ พบว่าการใช้ยาสีฟันว่านหางจระเข้ให้ผลป้องกันการเกิดคราบจุลินทรีย์และลดการเกิดเหงือกอักเสบได้ไม่ต่างจากการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โดยหลังการใช้ยาสีฟันว่านหางจระเข้ 30 วัน พบค่า PI จาก 2.14±1.3 เหลือ 1.84±1.02 และค่า GI จาก 0.62±0.74 เหลือ 0.25±0.46 ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ (ค่า PI จาก 2.31±1.02 เหลือ 1.94±0.52 และค่า GI จาก 0.47±0.63 เหลือ 0.31±0.48) และไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในอาสาสมัครหลังการใช้ยาสีฟันทั้งสองแบบ

J Contemp Dent Pract 2021;22(3):242–7.