ผลของ isoflavone จากถั่วเหลืองต่อหลอดเลือด

เมื่อศึกษาผลของสารสกัดถั่วเหลืองซึ่งมี isoflavone เป็นส่วนใหญ่ (5 มก./กก.) พบว่าเมื่อให้หนูขาวซึ่งตัดมดลูกออกกินเป็นเวลา 4 อาทิตย์ เปรียบเทียบกับ 17beta-estradiol พบว่าสารสกัด isoflavone และ 17beta-estradiol ทำให้การทำงานของหลอดเลือดซึ่งไม่ดีเนื่องจากตัดมดลูกดีขึ้นและ nitric oxide synthetase ทำงานดีขึ้น แต่ 17beta-estradiol ทำให้มดลูกโตขึ้น ส่วน isoflavone ไม่มีผล ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่า isoflavone จะลดภาวะเสี่ยงต่อการอุดตันของหลอดเลือด แต่ไม่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์

Planta Med 2002;68:1142-4