ผลของน้ำมันหอมระเหยจากข่าคมต่อระบบไหลเวียนของโลหิต

มีผู้นำเอาน้ำมันหอมระเหยจากใบข่าคมไปตรวจสอบผลต่อระบบไหลเวียนของโลหิต พบว่าทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง ซึ่งฤทธิ์นี้เนื่องมาจากสาร terpinen-4-ol ซึ่งเป็นสารที่พบมากในน้ำมันหอมระเหยนี้ จากการศึกษาพบว่าเมื่อฉีดน้ำมันหอมระเหยทางหลอดเลือดให้หนูที่สลบ และหนูปกติ พบว่าในหนูที่สลบทำให้ความดันโลหิตลดลงปานกลางในลักษณะสัมพันธ์กับขนาดที่ให้ ส่วนผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ พบว่ามีผลในหนูที่สลบเฉพาะเมื่อให้ขนาดสูง 10 และ 20 มก./กก. ส่วนหนูที่ไม่สลบผลไม่แน่นอน terpen-4-ol ให้ผลเช่นเดียวกัน แต่ฤทธิ์แรงกว่าน้ำมันหอมระเหย และการออกฤทธิ์นี้ไม่เกี่ยวกับ sympathetic nervous system

Planta Med 2002;68:1097-102