การศึกษาทางคลินิกผลของสาร hesperidin ในน้ำส้มคั้นต่อค่าความดันโลหิตและค่าความแตกต่างระหว่างความดัน systolic กับความดัน diastolic ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเล็กน้อย

การศึกษาทางคลินิกผลของสาร hesperidin ในน้ำส้มคั้นต่อค่าความดันโลหิตและค่าความแตกต่างระหว่างความดัน systolic กับความดัน diastolic (pulse pressures; PP) ในผู้ป่วยระยะก่อนเป็นความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 โดยทำการทดสอบในผู้ป่วยจำนวน 159 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำส้มที่มีสาร hesperidin ตามธรรมชาติ (orange juice; OJ, มี hesperidin 690 มก./ล.) 500 มล./วัน และกลุ่มที่ได้รับน้ำส้มที่มีการเพิ่มสาร hesperidin (hesperidin-enriched; EOJ, มี hesperidin 1,200 มก./ล.) 500 มล./วัน และกลุ่มควบคุม โดยทำการทดสอบเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ทำการประเมินผลในช่วงเริ่มการทดสอบและหลังจาก 12 สัปดาห์ ผลการทดสอบพบว่าเมื่อได้รับ EOJ 500 มล. มีผลในการลดความดัน systolic และค่า PP ในช่วงเริ่มการทดสอบ และมีผลในการลดความดัน diastolic ในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ค่าความดัน systolic และ PP ลดลงอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับขนาดของสาร hesperidin กลุ่มที่ได้รับ OJ และ EOJ มีผลลดระดับ homocysteine ในช่วงสัปดาห์ที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม หลังจากสัปดาห์ที่ 12 พบว่าการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูง PTX3, และ NAMPT ในเซลล์ peripheral blood mononuclear ของกลุ่มที่ได้รับ EOJ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสาร hesperidin ในน้ำส้มมีฤทธิ์ลดความดัน systolic และค่า PP ในช่วงเริ่มการทดสอบและเมื่อดื่มน้ำส้มเป็นเวลา 12 สัปดาห์ สาร hesperidin ในน้ำส้มมีผลลดความดันความดันโลหิตและค่าความแตกต่างระหว่างความดัน systolic กับความดัน diastolic ในผู้ป่วยระยะก่อนเป็นความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตสูงระยะที่ 1

Eur J Nutr. 2021:60(3):1277-88. doi: 10.1007/s00394-020-02279-0.