ฤทธิ์ปกป้องสมองของน้ำมันจากเมล็ดมะรุม

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของน้ำมันจากเมล็ดมะรุม (Moringa oleifera) โดยทำการทดสอบในหนูแรทจำนวน 30 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ ไม่ได้รับสารสกัดหรือยาใดๆ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ป้อนน้ำมันจากเมล็ดข้าวโพดขนาด 1 มล./วัน กลุ่มที่ 3 ป้อนน้ำมันจากเมล็ดมะรุม 5 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 4 ป้อนสาร tributyltin (TBT) ขนาด 10 มก./กก./วัน โดยผสมลงในน้ำมันจากเมล็ดข้าวโพด และกลุ่มที่ 5 ป้อนน้ำมันจากเมล็ดมะรุม 5 มล./กก./วัน 1 ชม. ก่อนป้อนน้ำมันจากเมล็ดข้าวโพดที่มีสาร TBT 10 มก./กก./วัน ระยะเวลานาน 28 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทำการชำแหละซากหนูเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองสำหรับวิเคราะห์ลักษณะทางจุลกายวิภาคและดัชนีบ่งชี้ถึงการทำงานของสมอง ผลจากการศึกษาพบว่า การป้อน TBT มีผลเพิ่มระดับ malondialdehyde และลดระดับ glutathione ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดอนุมูลอิสระในสมอง เพิ่มระดับ nitric oxide ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสียหายของเซลล์สมองและเพิ่มระดับเอนไซม์ acetylcholinesterase ที่มีหน้าที่สลายสารสื่อประสาท acetylcholine และมีผลเพิ่มการแสดงของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์สมองได้แก่ caspase-3 และ Bax ซึ่งการป้อนน้ำมันจากเมล็ดมะรุมร่วมกับ TBT มีผลยับยั้งความผิดปกติดังกล่าวทั้งหมด ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า น้ำมันจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ปกป้องความเสียหายของสมองที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยสาร TBT ได้

Environ Toxicol. 2021;1-15. doi: 10.1002/tox.23320.