ฤทธิ์บรรเทาอาการโรคอ้วนลงพุงของขมิ้นชันอนุภาคนาโน

การศึกษาแบบ randomized, double-blind, controlled clinical trial ถึงผลของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ในการบรรเทาอาการโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) โดยสุ่มแบ่งผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง 50 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานซอฟท์เจลแคปซูลขมิ้นชันอนุภาคนาโน (มีสารเคอร์คูมินในรูปของนาโนไมเซลล์ 80 มก./แคปซูล) และกลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก รับประทานวันละ 1 แคปซูล ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ ทำการประเมินผลด้วยการวัดค่าสัดส่วน ความดันโลหิต และการประเมินทางชีวเคมี ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือด (fasting blood sugar) ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม (HbA1c) ความทนต่ออินซูลิน (homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA-IR)) การทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อน (HOMA-β) และค่าดัชนีไขมัน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ในกลุ่มขมิ้นชัดลดลง 60.5±121.7 มก./ดล. ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกมีระดับไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้น 13.1±78.1 มก./ดล. และการทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนในทั้งสองกลุ่มลดลง 5.7±48.2 และ 4.01±16.9 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสัดส่วนร่างกาย ระดับน้ำตาล ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม ความทนต่ออินซูลิน และค่าดัชนีไขมันอื่นๆ จึงสรุปได้ว่าการรับประทานแคปซูลขมิ้นชันอนุภาคนาโนมีส่วนช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุงได้

Phytotherapy Research. 2021;1–9.