การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากสมุนไพร

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากสมุนไพร (novel water-soluble herbal acne patch: WHAP) ซึ่งมีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้ สารสกัดจากใบบัวบก (4.5%w/w) สารสกัดดอกดาวเรืองหม้อ (4.5%w/w) และสารสกัดจากผลมะขามป้อม (2.5%w/w) เปรียบเทียบกับแผ่นปิดสิวอักเสบที่เตรียมจากสารไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid acne patch: HAP) ทำการศึกษาแบบ randomized, assessor-blind controlled ในอาสาสมัครที่มีความรุนแรงของสิวอักเสบระดับน้อยถึงปานกลาง จำนวน 49 คน กำหนดให้อาสาสมัครแบ่งครึ่งใบหน้า แล้วเลือกปิดสิวอักเสบด้วยแผ่นปิดสิว WHAP ที่ด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้า และติดแผ่นปิดสิว HAP ในอีกด้านที่เหลือ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จนถึง 6.00 น. ของวันถัดไป ติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลา 11 วัน ผลการศึกษาพบว่าใบหน้าด้านที่ได้รับแผ่นปิดสิวอักเสบสมุนไพรมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาติดตามจนเกิดการหายของสิวอักเสบ (median time to recovery) เท่ากับ 4 วัน ซึ่งสั้นกว่าด้านที่ได้รับการรักษาด้วยแผ่นปิดรักษาสิว HAP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6 วัน) นอกจากนี้ยังใบหน้าด้านที่ได้รับแผ่นปิดสิวอักเสบสมุนไพรมีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสิวอักเสบ ระดับความแดงทางคลินิกของสิวอักเสบ และค่าความแดงผิวหนังของสิวอักเสบลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับด้านที่ได้รับการรักษาด้วยแผ่นปิดสิว HAP ผลจากการประเมินระดับสีผิวด้วยเครื่อง colorimetry พบว่าใบหน้าด้านที่ได้รับแผ่นปิดสิวสมุนไพรมีความสว่างมากกว่าด้านที่รับแผ่นปิดสิว HAP อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้แผ่นปิดสิวทั้งสองแบบ จึงสรุปได้ว่าแผ่นปิดสิวอักเสบที่พัฒนาจากว่านหางจระเข้ สารสกัดจากใบบัวบก ดาวเรืองหม้อและมะขามป้อมมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการรักษาสิวอักเสบและสามารถนำมาเป็นทางเลือกในการรักษาสิวได้ในอนาคต

Dermatologic Therapy. 2021;34:e14925.