ฤทธิ์คลายความกังวลของโสมอินเดีย

การศึกษาฤทธิ์คลายความกังวลของของสาร docosanyl ferulate (DF) จากรากโสมอินเดีย (Withania somnifera (WS) (L.) Dunal) ด้วยการฉีดสาร DF ขนาด 0.05, 0.25 และ 2 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังให้แก่หนูเม้าส์ เปรียบเทียบกับยา diazepam ขนาด 2 มก./กก. เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านความวิตกกังวลด้วยวิธี elevated plus maze ผลการทดสอบพบว่าสาร DF มีฤทธิ์คลายความกังวลและถูกยับยั้งได้โดยยา flumazenil ยากลุ่ม benzodiazepine antagonist ได้เช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้รับยา diazepam นอกจากนี้ยังสาร DF ไม่มีผลต่อการทรงตัว การเรียนรู้จดจำ และการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง เมื่อทดสอบด้วยวิธี static rods, novel object recognition และ place conditioning รวมถึงไม่มีผลเสริมอาการซึมเศร้าจากการเหนี่ยวนำด้วยเอทานอล (ethanol induced loss of righting reflex) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสาร docosanyl ferulate จากรากโสมอินเดียมีฤทธิ์คลายความวิตกกังวลได้เช่นเดียวกับยากลุ่ม benzodiazepine โดยไม่พบอาอาการข้างเคียงต่อการทรงตัว ความสามารถในการจดจำ และภาวะจิตใจ และอาจใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรควิตกกังวลได้

J Psychopharmacol. 2021;1-8.