การศึกษาประสิทธิภาพของแคปซูลขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงของอาการระดับน้อยถึงปานกลาง

การศึกษาทางคลินิกแบบเปิด (open-label nonrandomized clinical trial) ถึงประสิทธิภาพของขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin) ต่อการบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและมีความรุนแรงของโรคในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง จำนวน 41 ราย แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin: Sinacurcumin soft gel ซึ่งประกอบด้วยสารเคอร์คูมินอยด์ในรูปของนาโนไมเซลล์ 40 มก.) และกลุ่มที่ 2 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลยาหลอก กำหนดให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ติดต่อเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ประเมินผลด้วยการวัดไข้ อาการหนาวสั่น อัตราการหายใจเร็วกว่าปกติ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการไอ ผลพบว่าขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการดังกล่าวได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับขมิ้นชันมีระดับของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (arterial oxygen saturation) ในวันที่ 2, 4, 7 และ 14 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงใช้ระยะเวลาการให้ออกซิเจนและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่พบรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในกลุ่มที่ได้รับขมิ้นชัน ในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีอาการแย่ลง 40% การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าขมิ้นชันมีส่วนช่วยบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และช่วยลดระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้น

Phytotherapy Research. 2021;35:2616–23.