การศึกษาความเป็นพิษต่อเลือดของยางหอมจากต้นกำยาน

การศึกษาความเป็นพิษต่อเลือดของยางหอม (oleo gum resin) จากต้นกำยาน (Boswellia sacra Flueck.) ในหนูแรท ด้วยการป้อนสารสกัดเมทานอลจากยางหอมของต้นกำยาน ขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก. วันละครั้ง ติดต่อกัน 28 วัน ผลพบว่าสารสกัดที่ขนาด 500 และ 1,000 มก. ลดปริมาณค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (mean corpuscular hemoglobin: MCH) อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของสารสกัดที่ได้รับ แต่ไม่พบผลของสารสกัดจากยางหอมต้นกำยานต่อค่าโลหิตวิทยาอื่น ๆ ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน จำนวนเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ปริมาตรของเม็ดเลือดแดง และความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และสารสกัดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อพฤติกรรม การกินอาหาร และน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลอง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเมทานอลจากยางหอมของต้นกำยานในขนาดสูง (500 และ 1,000 มก./กก.) อาจก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางในสัตว์ทดลองได้

Sci Prog. 2021:104(2);1-8.