การใช้เมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin ช่วยบรรเทาภาวะอ้วนลงพุง

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ไม่ปกปิด มีกลุ่มควบคุมคู่ขนาน (a randomized, open-label, placebo-controlled, parallel-design trial) เพื่อศึกษาผลของการใช้เมล็ดลินิน (Linum usitatissimum) ร่วมกับสาร hesperidin (สารกลุ่ม flavonoid พบได้มากในพืชตระกูลส้ม) ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง(metabolic syndrome) จำนวน 98 คน โดยสุ่มแยกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 25 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (lifestyle modification program) (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 จำนวน 25 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานผงเมล็ดลินิน 30 ก./วัน กลุ่มที่ 3 จำนวน 24 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานสาร hesperidin 1 ก./วัน และกลุ่มที่ 4 จำนวน 24 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและรับประทานผงเมล็ดลินิน 30 ก./วัน ร่วมกับสาร hesperidin 1 ก./วัน ทำการศึกษานาน 12 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มที่ได้รับสาร hesperidin มีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) ลดลง (-5.68 vs. -2.91 มม.ปรอท, P = 0.041) และมีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง (-50.06 vs. 3.87 มก./ดล., P = 0.033) ส่วนกลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดลินินมีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง (-66 vs. 3.87 มก./ดล., P = 0.028) ระดับอินซูลินในเลือดลดลง (-4.27 vs. -2.51 มิลลิยูนิต/ลิตร, P = 0.003) ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ลดลง (-1.19 vs. -0.76, P = 0.005) และความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) ดีขึ้น (0.03 vs. 0.01, P = 0.022) และกลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin มีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ น้ำตาลกลูโคส และความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ความน่าสนใจของการทดลองครั้งนี้อยู่ที่จำนวนร้อยละของผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (percentage of participant without metabolic syndrome at the end of the study) ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin มี 77.3% ในขณะที่กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดลินินเพียงอย่างเดียว และกลุ่มที่ได้รับสาร hesperidin เพียงอย่างเดียว มี 36.34%, 76.0%, และ 54.5% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการให้ผงเมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin อาจช่วยควบคุมภาวะอ้วนลงพุงได้ดีกว่าการให้ผงเมล็ดลินินหรือสาร hesperidin เพียงอย่างเดียว และผงเมล็ดลินินมีประสิทธิภาพดีกว่าสาร hesperidin

Eur J Clin Nutr. 2021;60:287-98.