ผลของสาร crocin จากหญ้าฝรั่นต่อผู้ป่วยเสพติดยาประเภทฝิ่นที่ได้รับการรักษาด้วยยา methadone

ผู้ป่วยเสพติดยาประเภทฝิ่นที่ได้รับการรักษาด้วยยา methadone (methadone maintenance treatment; (MMT) สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น อาการถอนยา (withdrawal syndrome), อาการอยากยา (craving), และความผิดปกติด้านการรับรู้ (cognitive deficit) การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสองทาง และมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) เพื่อศึกษาผลของการได้รับสาร crocin จากหญ้าฝรั่น (Crocus sativus L.) ในผู้ป่วย MMT จำนวน 60 คน โดยสุ่มแยกผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับยาหลอก และกลุ่มที่ 2 ได้รับสาร crocin 30 มก./วัน เป็นเวลนาน 12 สัปดาห์ ทำการประเมินอาการถอนยาและอาการอยากยา ด้วย clinical opiate withdrawal scale (COWS) และประเมินการทำงานของสมองด้านการรับรู้ (cognitive function) ด้วย trail making test (TMT), verbal fluency test (FAS), และ digits spans backwards in Wechsler intelligence scale (DGSP) ทั้งก่อนและหลังทำการทดสอบ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสาร crocin มีอาการถอนยาและอาการอยากยาลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีผลต่อการทำงานของสมอง อย่างไรก็ตาม มีการรายงานอาการข้างเคียงในกลุ่มที่ได้รับสาร crocin โดยพบอาการปวดศีรษะ 1 ราย, คลื่นไส้ 2 ราย, กระสับกระส่าย 2 ราย, และอาการกลั่นปัสสาวะไม่อยู่ 1 ราย ในขณะที่กลุ่มยาหลอกพบเพียงการรายงานอาการกระสับกระส่าย 1 ราย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสาร crocin จากหญ้าฝรั่นอาจช่วยบรรเทาอาการถอนยาและอาการอยากยาในผู้ป่วย MMT ได้ แต่ยังต้องการข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม

The effect of crocin (the main active saffron constituent) on the cognitive functions, craving, and withdrawal syndrome in opioid patients under methadone maintenance treatment. Phytother res. 2021;35(3):1486-94.