ผลของน้ำองุ่นต่อการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบในนักกีฬาวอลเลย์บอล

การศึกษาทางคลินิกผลของการดื่มน้ำองุ่น (Vitis labrusca Bordeaux) ต่อดัชนีชี้วัดของภาวะเครียดออกซิเดชัน การอักเสบ การถูกทำลายของกล้ามเนื้อ ระดับของ global histone H4 acetylation (กลไกด้าน epigenetics มีความสำคัญในการควบคุมการแสดงออกของยีน) ความแข็งแรงและกำลังของกล้ามเนื้อ โดยทำการศึกษาในนักกีฬาวอลเลย์บอลเพศชายจำนวน 12 คน อายุ 16 ± 0.6 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ได้แก่ กลุ่มที่ให้ดื่มน้ำองุ่น 400 มล./วัน และกลุ่มยาหลอก โดยทดสอบเป็นระยะเวลา 14 วัน และมีระยะพัก (washout period) 14 วัน หลังจากนั้นสลับการทดสอบ ทำการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดของภาวะเครียดออกซิเดชัน Interferon-γ (IFN-γ) และ Interleukin-4 (IL-4) วัดระดับ creatine kinase (CK-NAC) เพื่อประเมินการถูกทำลายของกล้ามเนื้อ วัด global histone H4 acetylation วัดแรงบีบมือ (handgrip strength) และทดสอบกำลังของกล้ามเนื้อขา ผลการทดสอบพบว่าการดื่มน้ำองุ่นมีผลลด lipid peroxidation และการทำลาย DNA แต่ไม่มีผลต่อระดับ IFN-γ levels, IL-4, CK-NAC และ histone H4 acetylation ระดับกำลังของกล้ามเนื้อขาหลังออกกำลังกายมีค่าเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้ำองุ่นและกลุ่มที่ให้ดื่มน้ำองุ่น จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการดื่มน้ำองุ่นมีผลลดการเกิด lipid peroxidation และการทำลาย DNA จากการออกกำลังกายอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีผลต่อกลไก epigenetics ในร่างกาย

Complement Ther Med. 2020;54:102570.