ผลของแบล็คเคอร์แรนท์ (blackcurrant) ต่อความดันโลหิต สมรรถภาพการรู้คิด และสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

การศึกษาทางคลินิกในผู้สูงอายุจำนวน 14 คน อายุ 69 ± 4 ปี (สูง 172 ± 9 ซม. น้ำหนัก 85 ± 12 กก.) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานสารสกัดแบล็คเคอร์แรนท์ 600 มก./วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยมีระยะพัก 7 วัน แล้วสลับการทดสอบ ทำการประเมินผลในวันที่7 หลังจากได้รับสารสกัด 2 ชั่วโมง โดยวัดความดันโลหิตขณะพัก ประเมินสมรรถภาพการรู้คิด (cognitive function)และทดสอบประสิทธิภาพในการเดินเป็นเวลา 6 นาที ผลการทดสอบพบว่าแบล็คเคอร์แรนท์มีผลลดความดันโลหิต systolic (กลุ่มยาหลอก: 136 ± 14; กลุ่มสารสกัดแบล็คเคอร์แรนท์: 130 ± 12 mmHg) และความดันโลหิต diastolic (กลุ่มยาหลอก: 84 ± 11; กลุ่มสารสกัดแบล็คเคอร์แรนท์ 78 ± 6 mmHg) ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเดินเป็นเวลา 6 นาที และสมรรถภาพการรู้คิดในผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

J Nutr Gerontol Geriatr. 2020;39(2):99-113.