ผลของการใช้เลมอนในสุคนธบำบัดต่อความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความวิตกกังวล ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

การศึกษาทางคลินิกผลของการใช้เลมอน (Citrus limon; lemon) ในสุคนธบำบัด (aromatherapy) ต่อความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram) และความวิตกกังวล โดยทำการทดสอบในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) จำนวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบที่ได้รับการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากเลมอน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 3 วัน วัดค่าความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความวิตกกังวล ผลการทดสอบพบว่าค่าความดันโลหิต systolic ระหว่างสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน ค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST-segment และ T wave มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 3 และวันที่ 4 หลังจากทดสอบ อัตราการเต้นของหัวใจและความวิตกกังวลระหว่างสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในวันที่ 4 หลังจากทดสอบ จากการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากเลมอนมีผลลดความดันโลหิต ความวิตกกังวล และการเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST-segment และ T wave ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

Complement Ther Clin Pract. 2020;39:101155.doi:10.1016/j.ctcp.2020.101155.