ผลของโกโก้ต่อการปรับปรุงการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดในอาสาสมัครวัยรุ่นและผู้ใหญ่สุขภาพดี

การศึกษาทางคลินิกผลสารฟลาวานอลจากโกโก้ (cocoa flavanol) ต่อการปรับปรุงการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดในอาสาสมัครวัยรุ่นและผู้ใหญ่สุขภาพดี จากการวิเคราะห์ปริมาณไมโครพาติเคิลจากเยื่อบุผนังหลอดเลือด (endothelium microparticles; EMPs) ในพลาสมาของผู้ใหญ่สุขภาพดีจำนวน 19 คน ด้วยเทคนิค flow cytometry พบว่า CD31+/41, CD144+ และ CD62e+ EMPs เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่จำนวน 20 คน โดย EMPs จะสัมพันธ์กับอายุ ความดันโลหิต systolic และความเร็วคลื่นชีพจรที่ผ่านหลอดเลือด (pulse wave velocity) ระดับของ CD31+/41 และ CD62e+ EMPs มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับการขยายตัวของหลอดเลือดหลังถูกปิดกั้นการไหลเวียน (flow mediated dilation; FMD) ผลจากการทดสอบพบว่าเมื่อให้อาสาสมัครรับประทานฟลาวานอลจากโกโก้ 2 ครั้ง/วัน (450 มก.) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระดับของ CD31+/41 และ CD62e+ EMPs ลดลงทั้งในอาสาสมัครวัยรุ่นและผู้ใหญ่เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับฟลาวานอลจากโกโก้ การลดลงของ EMPs มีความสัมพันธ์กับการปรับปรุง FMD จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าความเสื่อมของระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ EMPs การรับประทานสารฟลาวานอลมีผลในการปรับปรุง EMPs การทำงานของหลอดเลือด และการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดในอาสาสมัครสุขภาพด

J Agric Food Chem. 2020;68(7):1871-6.