อันตรกิริยาของสารสำคัญจากฮอพและยาต้านมะเร็ง temozolomide

การศึกษาอันตรกิริยาของสาร xanthohumol (XN) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม prenylated flavonoid ที่แยกได้จากฮอพ (Humulus lupulus L.) กับยาต้านมะเร็งสมอง temozolomide (TMZ) ในเซลล์มะเร็งglioblastoma multiforme (GBM) ชนิด U87-MG และ A172 โดยบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับยา TMZ ขนาด 200 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลานาน 48 ชม. และให้สาร XN ขนาด 50 ไมโครโมลาร์ ต่อเป็นเวลานาน 24 ชม. จากนั้นประเมินอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ด้วย MTT assay พบว่าการให้ยา TMZ ร่วมกับสาร XN สามารถลดอัตราการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งทั้ง 2 ชนิดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีประสิทธิผลดีกว่าการให้ยา TMZ หรือสาร XN เพียงอย่างเดียว โดยกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการทำงานของ replication factor C subunit 2 (ผู้ป่วยมะเร็งสมองและมะเร็งชนิดอื่นๆ ที่มีโปรตีนชนิดนี้อยู่ในระดับสูงจะมีอัตราการรอดชีวิตลดลง) ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลดลงและเกิดกระบวนการตายของเซลล์แบบอะพอพโตซิส (apoptosis) เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร xanthohumol จากฮอพสามารถเพิ่มการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งสมองของยา temozolomide ได้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากยา temozolomide ได้

Life Sci. 2020;254:117807