ฤทธิ์ลดไขมันของเปปไทด์จากเมล็ดมะกอกฝรั่ง

การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของเปปไทด์จากเมล็ดมะกอกฝรั่ง (olive seed peptide) ซึ่งได้จากการย่อยโปรตีนจากเมล็ด (seed protein) ด้วยเอนไซม์ alcalase ในหนูเม้าส์ชนิด C57BL/6 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง โดยป้อนหนูด้วยเปปไทด์ขนาด 200 และ 400 มก./กก./วัน เป็นเวลานาน 11 สัปดาห์ พบว่าเปปไทด์ขนาด 200 และ 400 มก./กก./วัน มีผลทำให้ผลรวมคอเลสเตอรอลลดลง 20% และ 25% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การศึกษาเพิ่มเติมในหลอดทดลองพบว่า เปปไทด์ความเข้มข้น 3.1 และ 26.7 มก./มล. สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอเลสเตอรอล (endogenous cholesterol biosynthesis) 16.8% และ 40% ตามลำดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เปปไทด์จากเมล็ดมะกอกฝรั่งสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือด โดยคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase

J Agric Food Chem. 2020;68:4237−44.