ผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีที่อยู่ในวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน (peri- and postmenopausal women) อายุ 40-72 ปี จำนวน 16 คน เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพ (standardized hop extract) ต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิด CYP2C9, CYP1A2, CYP2D6, และ CYP3A4/5 โดย probe substrate ที่ใช้คือ tolbutamide, caffeine, dextromethorphan, และ alprazolam ตามลำดับ โดยเริ่มต้นอาสาสมัครจะได้รับ tolbutamide 250 มก., caffeine 100 มก., dextromethorphan 30 มก., และ alprazolam 2 มก. หลังจากนั้น 8 วัน อาสาสมัครจะได้รับสารสกัดมาตรฐานฮอพวันละ 2 แคปซูล (ตัวยา 1 แคปซูลมีสารสกัด 59.5 มก. ประกอบด้วย 8-prenylnaringenin 0.25 มก., 6-prenylnaringenin 1.30 มก., isoxanthohumol 0.80 มก., และ xanthohumol 21.3 มก.) นาน 2 สัปดาห์ จากนั้นในวันที่ 22 อาสาสมัครจะได้รับ probe substrate อีกครั้ง ทำการวิเคราะห์ผลเลือกที่เวลา 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, และ 96 ชม.พบว่าสารสกัดฮอพไม่มีผลต่อ tolbutamide, caffeine, และ dextromethorphan แต่ทำให้ค่า area under the concentration-time curve (AUC) ของ alprazolam ลดลง 7.6% ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการกระตุ้น CYP3A4/5 เล็กน้อย จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสารสกัดมาตรฐานฮอพ ไม่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิด CYP2C9, CYP1A2, CYP2D6 แต่อาจกระตุ้นการทำงานของ CYP3A4/5 ได้เล็กน้อย จึงควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ต้องอาศัยเอนไซม์ดังกล่าวกำจัดยาออกจากร่างกาย

J Agric Food Chem. 2020;68:5212-20.