ฤทธิ์ต้านภาวะสมองอักเสบจากรากมะเดื่อหอม

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะสมองอักเสบของสาร ficuside A และสาร methyl 2-hydroxybenzoate-2-O-β-D-apiofuranosyl-(1 → 2)-O-β-D-glucopyranoside ซึ่งแยกได้จากรากมะเดื่อหอม (Ficus hirta Vahl.) ในเซลล์ไมโครเกลีย (microglia cell) ชนิด BV2 พบว่า สารทั้ง 2 ชนิดสามารถยับยั้งกระบวนการ phosphorylation ของ AKT, JNK, และ ERK1/2 ได้ นอกจากนี้ สาร methyl 2-hydroxybenzoate-2-O-β-D-apiofuranosyl-(1 → 2)-O-β-D-glucopyranoside ยังสามารถยับยั้งกระบวนการ phosphorylation ของ NF-κB p65 ได้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร ficuside A และสาร methyl 2-hydroxybenzoate-2-O-β-D-apiofuranosyl-(1 → 2)-O-β-D-glucopyranoside ซึ่งแยกได้จากรากมะเดื่อหอมออกฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบในเซลล์สมอง โดยยับยั้งการทำงานของ NF-κB, MAPK (JNK และ ERK1/2), และ AKT signaling pathways ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในใช้เพื่อรักษาภาวะสมองอักเสบ

J Agric Food Chem. 2020;68:4196-204