การศึกษาทางคลินิกผลของมะเขือยาวในการปรับปรุงค่าความดันโลหิตและสุขภาพจิต

การศึกษาทางคลินิก (randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparative study) ผลของมะเขือยาว (Solanum melongena; eggplant) ในการปรับปรุงค่าความดันโลหิตและสุขภาพจิต โดยทำการศึกษาในอาสาสมัครผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดจำนวน 100 คน ที่มีค่าความดันโลหิตสูงปกติหรือความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับแคปซูลที่มีผงจากมะเขือยาว 1.2 ก./วัน (ได้รับ acetylcholine จากมะเขือยาว 2.3 มก./วัน) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินการศึกษาปฐมภูมิโดยการวัดความดันโลหิต และประเมินผลการศึกษาทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาวะความเครียดและสุขภาพจิต ผลการศึกษาพบว่าการได้รับผงมะเขือยาวมีผลลดความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 ในอาสาสมัครที่มีค่าความดันโลหิตสูงปกติ และลดค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) และคลายตัว ในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ในอาสาสมัครที่มีความดันโลหิตสูงระดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก และมีผลในการปรับปรุงสภาวะสุขภาพจิตที่แย่ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 และ 12 ในอาสาสมัครที่มีค่าความดันโลหิตสูงปกติ จากผลการทดสอบสรุปได้ว่ามะเขือยาวอาจมีผลในการปรับปรุงค่าความดันโลหิตและสภาวะทางสุขภาพจิต อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Nutrients. 2019;11(11):2797.doi:10.3390/nu11112797.