ฤทธิ์ของสารสกัดเกสรบัวหลวงต่อความจำบกพร่องในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอมีลอยด์บีต้า

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด 95% เอทานอลจากเกสรบัวหลวงในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความจำบกพร่องด้วยแอมีลอยด์บีต้า (amyloid beta, Aβ) โดยให้สารสกัด ขนาด 250 และ 500 มก./กก. ทางปาก เป็นเวลา 33 วัน เปรียบเทียบผลกับหนูในกลุ่มควบคุม และหนูที่ได้รับวิตามินซี ขนาด 200 มก./กก. ทางปาก ประเมินผลการเคลื่อนไหว และทดสอบความจำแบบรู้จำ (recognition Memory) ด้วยอุปกรณ์ทดสอบ open field และ novel object recognition ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดที่ขนาด 500 มก./กก. มีผลเพิ่มความเร็วและระยะทางการเคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สารสกัดทั้ง 2 ขนาด มีผลช่วยฟื้นฟูความ จำชนิดรู้จำระยะสั้น และมีแนวโน้มช่วยฟื้นฟูความจำชนิดรู้จำระยะยาวในหนูที่มีความจำบกพร่องได้ สรุปว่า สารสกัดเกสรบัวหลวงสามารถฟื้นฟูความจำบกพร่องในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอมีลอยด์บีต้าได้

Srinagarind Med J. 2020;35(3):266-71.