อันตรกิริยาของใบหม่อนกับยารักษาเบาหวาน metformin

การศึกษาอันตริกิริยาของสารสกัดน้ำจากใบหม่อน (Morus alba L.) กับยารักษาเบาหวาน metformin ในหนูแรทที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วย streptozotocin ทำการทดสอบด้วยการป้อนสารสกัดน้ำจากใบหม่อน ขนาด 600 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้นป้อนยา metformin ขนาด 25-100 มก. ให้แก่หนูแรทเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดใบหม่อนในช่วง 3 สัปดาห์แรกมีผลลดระดับตาลลง 24% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า และการป้อนยา metformin หลังการได้รับสารสกัดใบหม่อน ส่งผลให้ฤทธิ์ลดน้ำตาลของยาเพิ่มขึ้น 49% และสามารถเสริมฤทธิ์ได้ตามขนาดของยาที่ได้รับ โดยพบว่าสารสกัดน้ำจากใบหม่อนมีผลเปลี่ยนแปลงค่าเภสัชจลนศาสตร์ของยา ลดการกำจัดยาออกจากร่างกาย เป็นผลให้ยา metformin คงอยู่ในร่างกายนานขึ้นจึงออกฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดน้ำจากใบหม่อนมีผลลดการทำงานของ human organic cation transporter 2 (hOCT2) ซึ่งทำหน้าที่ขนส่งยาออกจากร่างกายได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ จึงเป็นการยืนยันว่าสารสกัดน้ำจากใบหม่อนมีผลลดการกำจัดยาออกจากร่างกาย โดยยับยั้งการทำงานของ hOCT2 ทำให้ฤทธิ์ของยา metformnin เพิ่มมากขึ้น

Pharmaceutics 2020;12:49-60.