การศึกษาทางคลินิกผลของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากผลไม้ตระกูลเบอร์รีต่อการเรียนรู้ (cognitive function) ของอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี

การศึกษาทางคลินิก (single-blind randomized placebo controlled) ผลต่อทักษะสมอง (executive function; EF) และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ในช่วงระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี ในอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดีอายุ 20-30 ปี จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 20 คน คือกลุ่มที่จะได้รับน้ำปั่นผลไม้รวมตระกูลเบอร์รี ได้แก่ blueberry, strawberry, raspberry และ blackberry ปริมาณ 400 มล. เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินผลการทดสอบจากการวัดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วย positive and negative affect schedule และทักษะทางสมองด้วย modified attention network (MANT) และ task switching (TST) ในช่วงเริ่มต้นการทดสอบ และช่วง 2, 4 และ 6 ชั่วโมงหลังการรับประทาน ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลงระหว่างวันและมีอาการเหนื่อยล้า อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้รับผลไม้ตระกูลเบอร์รีมีผลต่อการเรียนรู้ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยให้ผลตอบสนองเร็วขึ้นจากการวัดทักษะสมองด้วย MANT ที่ 2 และ 4 ชั่วโมง และจากการวัดด้วย TST ที่ 6 ชั่วโมง จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รีซึ่งอุดมไปด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลา 6 ชั่วโมงได้

Nutrients. 2019;11(11):2685;doi:10.3390/nu11112685