ผลของการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อระดับน้ำตาลและอินซูลินในอาสาสมัคร

การศึกษาแบบ randomized, single-blind, crossover trials เกี่ยวกับผลของการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ (rice with high resistant starch) ในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 20 คน ในการศึกษานี้ใช้ข้าวที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มเอนไซม์ starch synthase IIIa และ branching enzyme IIb (ss3a/be2b) เพื่อให้ได้ข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสสูงและทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ แบ่งออกเป็น 2 การศึกษาย่อย การศึกษาที่ 1 ทำการสุ่มให้อาสาสมัครรับประทานแครกเกอร์ข้าวปกติ (กลุ่มควบคุม) หรือรับประทานแครกเกอร์ข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ จากนั้นสลับกลุ่ม พบว่าระดับพื้นที่ใต้กราฟของกลูโคสและระดับพื้นที่ใต้กราฟของอินซูลินหลังการรับประทานแครกเกอร์ที่ทำจากข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการรับประทานแครกเกอร์ปกติอย่างมีนัยสำคัญ และการศึกษาที่ 2 เมื่อให้อาสาสมัครการรับประทานข้าวปกติ (กลุ่มควบคุม) หรือรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ที่ผ่านการหุงแล้ว ขนาด 50 ก. ก่อนสลับกลุ่ม โดยมีระยะพักระหว่างการรับประทานอาหารแต่ละแบบในทั้งสองการศึกษาอย่างน้อย 7 วัน พบว่าการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์มีผลลดค่าระดับพื้นที่ใต้กราฟของกลูโคสและระดับพื้นที่ใต้กราฟของอินซูลินอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันเมื่อเทียบกับการรับประทานข้าวปกติ จึงแสดงให้เห็นว่าขข้าวที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมให้มีปริมาณอะไมโลสสูงและทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สามารถลดระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดได้

Biosci Biotechnol Biochem. 2020;84:365-71