ผลของกระเจี๊ยบแดงและขิงต่อฤทธิ์ลดความดันโลหิตและเภสัชจลนศาสตร์ของยา losartan ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูง

การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME เมื่อให้กระเจี๊ยบแดง ขนาด 250 มก./กก. ร่วมกับยา losartan ขนาด 10 มก./กก. หรือขิง ขนาด 75 มก./กก. ร่วมกับยา losartan ขนาด 10 มก./กก. พบว่าความดันโลหิตลดลง หลังจากการให้ 12 ชม. เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับยา losartan หรือได้รับกระเจี๊ยบแดงและขิงเพียงอย่างเดียว สำหรับผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา losartan พบ ว่ากระเจี๊ยบแดงและขิงมีผลทำให้ค่าความเข้มข้นสูงสุดของยาในเลือด (Cmax), ค่าพื้นที่ใต้กราฟของความเข้ม-ข้นของยากับเวลา (AUC0-t) และค่าครึ่งชีวิตของยา (t1/2) ของยาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับยาเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่ากระเจี๊ยบแดงและขิง มีผลเพิ่มฤทธิ์ลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับของยา losartan ในเลือดของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้ความดันโลหิตสูงได้

Xenobiotica. 2020;50(7):847-57.