ผลของการดื่มน้ำเสาวรสต่อระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจและหลอดเลือดและระดับน้ำตาลในเลือด

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและมีการไขว้กลุ่ม (a randomized cross-over trial) เพื่อศึกษาผลของการดื่มน้ำเสาวรส (Passiflora edulis) ต่อระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจและหลอดเลือด (cardiac autonomic function) และระดับน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 14 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุเฉลี่ย 21.29±0.73 ปี) โดยสุ่มแยกอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มน้ำเสาวรสเข้มข้น 50% ปริมาณ 3.5 มล./น้ำหนักตัว 1 กก. เพียงครั้งเดียว ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ให้ดื่มสารละลายกลูโคสและฟรุคโตสในปริมาณเท่ากัน (มีปริมาณน้ำตาลใกล้เคียงกัน) ทำการตรวจวิเคราะห์ผลเลือดและทดสอบการทำงานของหัวใจในอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งช่วงก่อนได้รับสารทดสอบ (T0) และหลังจากรับสารทดสอบที่เวลา 30, 60, 90, และ 120 นาที (T30, T60, T90 และ T120 ตามลำดับ) ก่อนการไขว้กลุ่มอาสาสมัครจะมีระยะเวลาในการล้างยา (wash-out period) 1 สัปดาห์ ผลจากการศึกษาพบว่า การดื่มน้ำคั้นเสาวรสเข้มข้น 50% มีผลทำให้ค่าดัชนีชี้วัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจและหลอดเลือด (index of cardiac autonomic function) ซึ่งประกอบด้วย high frequency power และ total power ที่ระยะ T30 มีค่าเพิ่มขึ้น และทำให้อัตราส่งของ low frequency/high frequency power ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งผลเหล่านี้บ่งชี้ถึงการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ในขณะที่ระดับน้ำตาลในเลือดของทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระยะ T30 เมื่อเทียบกับระยะ T0 แต่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำคั้นเสาวรสเข้มข้น 50% ในขนาดที่ทำการทดสอบ ไม่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่มีผลเพิ่มการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจและหลอดเลือดผ่านการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

PrevNutr Food Sci. 2019;24(3): 245–53.