สารสกัดดอกคาโมมายล์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระอันเนื่องมาจากการติดเชื้อพยาธิในลำไส้

ศึกษาฤทธิ์ฆ่าพยาธิ Heligmosomoides polygyrus ของสารสกัดเมทานอลจากดอกคาโมมายล์ (Matricaria recutita L.) ในจานเพาะเลี้ยงตัวอ่อนระยะที่ 3 เปรียบเทียบกับยาฆ่าพยาธิ albendazole (in vitro) และศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และฆ่าพยาธิของดอกคาโมมายล์ในหนูเม้าส์ที่ถูกทำให้ติดเชื้อพยาธิในลำไส้ด้วยการให้ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิ H. polygyrus ผ่านทางสารสวนกระเพาะอาหาร (in vivo) โดยป้อนสารสกัดเมทานอลดอกคาโมมายล์ขนาดวันละ 200 400 และ 800 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์ในวันที่ 18-21 หลังจากการป้อนตัวอ่อนพยาธิ เปรียบเทียบกับการใช้ยา albendazole ขนาดวันละ 100 มก./กก. หลังจากป้อนสารสกัดดอกคาโมมายล์และยาฆ่าพยาธิ 7 วัน ทำการเก็บตัวอย่างเลือดหนูเพื่อวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมี ชำแหละซากหนูและเก็บตัวอย่างลำไส้เพื่อตรวจนับจำนวนพยาธิตัวเต็มวัย ผลจากการศึกษาพบว่า สารสกัดเมทานอลจากดอกคาโมมายล์มีฤทธิ์ฆ่าพยาธิ H. polygyrus ทั้งในการศึกษาแบบในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง โดยขึ้นอยู่กับขนาดความเข้มข้น (dose-dependent) เช่นเดียวกับการใช้ยา albendazole และผลจากการวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีในเลือดหนูพบว่า การป้อนสารสกัดเมทานอลดอกคาโมมายล์และยา albendazole ทุกขนาด มีผลลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบได้แก่ tumor necrosing factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6) และ interleukin-1β (IL-1β) นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเกิดนอนุมูลอิสระได้แก่ superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) และ glutathione peroxidase (GPx) และลดระดับ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเกิดปฏิกิริยาออกซิดชั่นของไขมันสาเหตุหนึ่งของการเกิดอนุมูลอิสระ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมทานอลจากดอกคาโมมายล์มีฤทธิ์ฆ่าพยาธิ H. polygyrus ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการติดเชื้อพยาธิชนิดดังกล่าวได้

Acta Parasitol. 2019;64:152-61.