ผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อระดับฮอร์โมน adiponectin และดัชนีไขมันในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์

การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปกปิดสองทาง (randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial) ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) อายุ 20-60 ปี จำนวน 44 คน สุ่มแบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดไฮโดร-แอลกอฮอล์จากเมล็ดกาแฟดิบ ขนาด 200 มก. วันละ 2 แคปซูล (ในหนึ่งแคปซูลมีสาร chlorogenic acid 100 มก. และมีคาเฟอีน <2%) หรือยาหลอก เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากการประเมินระดับเอนไซม์ในตับ ดัชนีไขมัน ระดับฮอร์โมน adiponection และการสะสมไขมันในตับในอาสาสมัครเปรียบเทียบก่อนและหลังการรับประทาน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบมีดัชนีมวลกายลดลง [95%CI = -0.57 (0.88-1.87), p < 0.001] ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL เพิ่มขึ้น [95%CI = 7.06 (0.25-13.87), p < 0.05] ระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามผลการเปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ไม่มีนัยสำคัญสถิติเมื่อควบคุมปัจจัยด้านดัชนีมวลกายและพลังงานที่อาสาสมัครได้รับในแต่ละวัน และในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อการเปลี่ยนแปลงการสะสมไขมันในตับ ระดับเอนไซม์ และฮอร์โมน adiponectin จึงสรุปได้ว่าสารสกัดจากเมล็ดกาแฟดิบมีส่วนช่วยในการปรับปรุงดัชนีไขมันและดัชนีมวลกายในผู้ป่วย NAFLD และอาจมีประโยชน์ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ได้

Complement Ther Med. 2020;49:102290.