ผลของสารสกัดผลยอในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ

การศึกษาในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ จำนวน 15 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 96% เอทานอลจากผลยอ (Morinda citrifolia L.) ความเข้มข้น 5% กลุ่มที่ 2 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine 0.1% และกลุ่มที่ 3 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากผลยอ 2.5% ผสมกับยา chlorhexidine 0.05% โดยใช้ในปริมาณ 15 มล. และกลั้วปากเป็นเวลา 30 วินาที หลังจากแปรงฟันในตอนเช้าและกลางคืนก่อนเข้านอน เป็นเวลา 7 วัน ทำการประเมินผลโดยวัดค่าดัชนีโรคเหงือกอักเสบ (gingival index) พบว่าทุกกลุ่มมีผลลดค่าดัชนีโรคเหงือกอักเสบในผู้ป่วยได้ไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าสารสกัดจากผลยอสามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคเหงือกอักเสบแทนน้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine ได้ เพราะให้ผลในการรักษาได้เช่นเดียวกับยา ประหยัด และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า

Pharmacogn J. 2019;11(4):678-82.