สารเคอร์คูมินและวิตามินอีช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน

การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปกปิดสามทาง (triple-blind randomized controlled clinical trial) ในอาสาสมัครผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน จำนวน 93 คน อายุเฉลี่ย 51.7 ปี โดยสุ่มแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับแคปซูลสารสกัดเคอร์คูมิน ขนาด 500 มก. กลุ่มที่ 2 ได้รับยาเม็ดวิตามินอี ขนาด 200 หน่วยสากล และกลุ่มที่ 3 ได้รับยาหลอก รับประทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ อาสาสมัครจะได้รับการประเมินอาการร้อนวูบวาบ และอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะหลังหมดประจำเดือนโดยใช้แบบประเมินต่างๆ ได้แก่ แบบประเมินความวิตกกังวล (Spielberger STAI) พฤติกรรมทางเพศ (Female Sexual Function Index: FSFI) และอาการในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน (the Greene Climacteric Scale) ผลการศึกษาพบว่าการรับประทานสารเคอร์คูมิน มีผลลดอาการร้อนวูบวาบได้อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของการศึกษา และเมื่อครบกำหนด 8 สัปดาห์ ทั้งกลุ่มที่ได้รับสารเคอร์คูมินและวิตามินอีต่างมีอาการร้อนวูบวาบลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (เคอร์คูมิน difference=−10.7, 95% confidence interval=−3.6 to−17.9, P=0.001) และวิตามินอี (−8.7, −0.6 to −15.0, P=0.029) อย่างไรก็ตามไม่พบผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านความวิตกกังวล พฤติกรรมทางเพศ และอาการหลังหมดประจำเดือนอื่นๆ ในอาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่ม ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารเคอร์คูมินและวิตามินอีช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในผู้หญิงวัยทองได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีผลต่ออาการวิตกกังวล พฤติกรรมทางเพศ และอาการอื่นๆ หลังหมดประจำเดือน

Complement Ther Med. 2020;48:102267.